Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina

Ramboll Consulting, 4Front, Urban Mill, Bird&Bird ja VPSolutio:
Tietokayttoon.fi – VNK:n raportti julkaistuAntti Kaihovaara, Katri Haila, Kirsi Noro, Vesa Salminen, Valtteri Härmälä, Kimmo Halme, Kari Mikkelä, Veli-Pekka Saarnivaara, Henrik PekkalaValtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 28/2017;
Sivumäärä: 136, ISSN Web: 2342-6799, ISBN Web: 978-952-287-366-8

 

Ekosysteeminen ajattelutapa yrityspalveluiden kehittämiseen!

Erilaisten ekosysteemien merkitys elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan kehittymiselle on tärkeä. Talouden uudistumisessa keskeisessä asemassa ovat uudet innovaatiot. Tiedon määrän ja saatavuuden nopea kasvu, viestintäteknologian kehitys sekä arvoverkostojen globalisoituminen ovat muuttaneet innovaatiotoimintaa. Nämä kehityskulut ovat vahvistaneet yhteistyön ja avoimuuden merkitystä innovaatiotoiminnassa. Uudet ideat jalostuvat uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi yhä useammin verkostomaisesti usean eri toimijan vuorovaikutuksessa. Näitä eri toimijoiden muodostamia tiiviitä, keskinäisriippuvuuksiin perustuvia yhteistyöverkostoja kutsutaan ekosysteemeiksi.

Tässä raportissa tarkastellaan ekosysteemien kehitystä ja sisäistä dynamiikkaa. Tapaustutkimuskohteina ovat olleet neljä kansantaloudellisesti merkittävää ekosysteemiämme (Metsäala, Digiala, Terveysala ja CleanTech). Raportissa on lisäksi selvitetty erityyppisten yrityspalvelujen merkitystä ekosysteemien kehitykselle kansallisten ja kansainvälisten tapaustutkimusten avulla.

Tehty selvitys tukee näkemystä siitä, että Suomeen on kehittynyt ja kehittymässä hyvin toimivia elinkeino- ja innovaatioekosysteemejä. Julkisella sektorilla on suuri merkitys ekosysteemien kehittämisessä. Ekosysteemien tukeminen edellyttää julkiselta sektorilta kuitenkin tulevaisuudessa uudistumiskykyä ja ekosysteemisen ajattelun lisäämistä.
Erityisesti yrityspalveluiden tulee uudistua ekosysteemisiksi yrityspalveluiksi. Käynnissä oleva kasvupalvelu- ja maakuntauudistus tarjoavat otollisen tilaisuuden koko yrityspalvelujärjestelmän tarkasteluun siten, että se huomioi nykyistä paremmin tässä raportissa käsitellyt ekosysteemien kehittämiseen liittyvät aasteet ja näkökulmat.

H2020 – SME Instrument Workshop in Radisson Blue Royal Hotel at Runeberginkatu, Helsinki 29/11/2016. 18:00 – 21:00

We are happy to announce that Urban Mill’s partner Karostech and Inspiralia are inviting you to the H2020 – SME Instrument Workshop that will take place in the Radisson Blue Royal Hotel at Runeberginkatu 2, Helsinki 29/11/2016. 18:00 – 21:00

The SME Instrument is a Funding tool under the H2020 program from the European Commission. Its main target is to make the overall of the European Union more competitive and innovative. The way to do it is by funding European Innovative SMEs with Grants from 0,5M€ up to 2,5M€ in order to help them to develop new products and launch them successfully to the market.

Karostech with the support of Inspiralia will do an informative workshop to introduce the Funding opportunities from the EC to Finnish Innovative SMEs.

The Agenda:

 • | Welcome and Introduction Inspiralia/Karostech/
 • | Inspiralia : What we do?
 • | What is the SME Instrument?
  • Structure Ph1-Ph2
  • Topics and typical funded projects
  • Next opportunity and timeline
 • | How to know if you are  a winner?
  • Excellence in the technology
  • Market impact
  • Implementation
 • | Inspiralia’s Key Differenciator
  • Validation
  • Rigorous Process
  • Dedicated teams of experts
 • Q&As
 • Coctails and snacks

If you are interested in joining this event and interedted in having a face to face meeting with Inspiralia’s SME Instrument experts on 30.11. at the same venue, please register by cliquing in the following link https://www.surveymonkey.com/r/H5BY5LS

Inspiralia Presentation.

Inspiralia is an international New Product Development Company which helps SMEs bring their innovative products and solutions to the market. Inspiralia offers a 360º innovative development process from validating the idea, finding financing, developing the project into a product within our technical facilities and laboratories as well as launching it to the market. You can have an overview of what we do best in the attached video link: Clip Inspiralia

At Inspiralia, we are always on the search for innovative ideas that will change tomorrow´s society and the necessary funding to bring these to market.  Our results have enabled us to become European Leaders within Horizon 2020’s SME Instrument funding programme:

 • Inspiralia has an accumulated success rate for Phase 1 financed proposals of 80%, compared with a 6% European average. Currently we are supporting 182 happy clients with their applications for Phase 2.
 • Inspiralia won the 10% of all available SME Instrument Phase 2 funding EUwide for their clients so far, with 33 delighted clients currently executing Phase 2 projects.

InnoFrugal 2016 – 3 days left for registration

Urban Mill member TNFIS – The Nordic Frugal Innovation Society is organizing an international event InnoFrugal 2016 on April 25-26 in Heureka, Vantaa.

Registration is open until April 18, so if you are interested – head over to see the program, list of speakers and ticket information at http://www.innofrugal.com/

– – – – – –

innofrugal

InnoFrugal is a forum for best practices, policy analysis, latest thinking and successes in frugal innovation. It brings together world class experts, executives, entrepreneurs, investors and policy makers from across various domains such as: Technology, Education, Energy, Environment, Food, Healthcare & Water.

ARE YOU “VALUE CONSCIOUS” AND “VALUES CONSCIOUS”?

DO YOU WANT TO LEARN HOW TO DO MORE WITH LESS?

DO YOU WANT TO KNOW HOW TO INNOVATE UNDER RESOURCE CONSTRAINTS AND COST CONTROLS?

ARE YOU ALREADY WORKING ON OR WANT TO LEARN MORE ABOUT HIGH IMPACT, NEW TECH, SUSTAINABLE AND AFFORDABLE SOLUTIONS?

THEN, INNOFRUGAL DURING APRIL 25-26, 2016 IS YOUR ANSWER.

InnoFrugal is a non-profit event organised by The Nordic Frugal Innovation Society. It is a 2 day conference comprising of

 • Speaker sessions
 • Panel discussions
 • Product demo/showcasing
 • Workshops
 • Investor meetings &
 • Networking / matchmaking sessions

Slow growth, deleveraging, environmental constraints, ageing societies in Finland and other developed economies on one hand and emerging world markets on the other are the drivers behind InnoFrugal.

Register by April 18. For more information, see the website at http://www.innofrugal.com/

The Nordic Frugal Innovation Society (TNFIS) is a non-profit association registered in Finland. TNFIS wants businesses to respond to limitations in resources; whether financial, material or institutional, and turn these constraints into innovative ideas and quality, practical, affordable & sustainable solutions. TNFIS is based at Urban Mill.

 

 

4Front & Urban Mill: Yrittäjäekosysteemit siltana innovaatio- ja liiketoiminta-ekosysteemien välillä!

4Frontin Vesa Salminen  ja Urban Millin Kari Mikkelä kokosivat VNK:lle politiikkakatsauksen yrittäjäekosysteemien merkityksestä yritysten kasvulle:

”Viime aikoina ekosysteemin käsitettä on sovellettu enenevässä määrin yrityksiä, yrittäjyyttä tai innovaatioita käsittelevässä kirjallisuudessa. Varsinkin politiikan näkökulmasta tämä keskustelu on kuitenkin ollut melko jäsentymätöntä ja eri ekosysteemien käsitteet eivät ole olleet selkeitä.

Tässä selvityksessä olemme pyrkineet jäsentämään eri ekosysteemikäsitteiden välisiä eroja ja rajapintoja tunnistamalla kolme erilaista ekosysteemityyppiä, joilla on merkitystä erityisesti uusien kasvuhakuisten yritysten syntymisen kannalta. Tarkastelun keskiössä on yrittäjäekosysteemin näkökulma ja sen väliset rajapinnat liiketoiminta- ja innovaatio-ekosysteemeihin.”

Inno_Bisnes_startuekosysteemit2016

Ekosysteemisen politiikan tulee olla dynaamista ja reagoitava nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

”Katsauksessa painotetaan uudenlaista ajattelutapaa, joka korostaa yrittäjyyden
ja yrittäjäekosysteemien merkitystä.

Ekosysteemejä edistävän politiikan tulisi olla kokonaisvaltaista, ja huomion tulisi kohdistua yksittäisten toimijoiden sijaan vuorovaikutussuhteiden kehittämiseen. Markkinapuutteiden sijaan huomio pitäisi kohdistaa systeemisten aukkojen tai virheiden tunnistamiseen ja korjaamiseen.

Toimijoiden välisten rajapintojen ja toimenpiteiden yhteensopivuus on tärkeää. Lisäksi ekosysteemisen politiikan tulee olla dynaamista, muuttuviin tilanteisiin ja konteksteihin nopeasti reagoivaa. Tämä edellyttää julkisilta toimijoilta uudenlaisia toimintamalleja, työkaluja ja kyvykkyyksiä.”

Uusien startup-yritysten syntyminen ja suuryritysten ja pienten yritysten välinen yhteistyö ovat liiketoimintaekosysteemien uudistumisen ja elinvoimaisuuden kannalta avainasemassa.

”Osana selvitystä tehdyssä Otaniemen tapaustutkimuksessa tarkasteltiin yrittämiselle tärkeiden resurssien syntyä innovaatioekosysteemien ja olemassa olevien liiketoiminta-ekosysteemien kautta. Yrittämisen ajureina tarkasteltiin ihmisten osaamista ja verkostoja, ja yrittäjien tarjoamia palveluita/teknologioita tai niiden uudenlaista yhdistelyä.

Yrittäjyyden lähteet ja ajurit VNK2016

Liiketoiminnan käynnistämisen logiikka vaihtelee nelikentän eri soluissa, solujen rajapinnoilla tai solujen limittyessä. Toimivan liiketoimintamallin kehittäminen on kasvua tavoittelevan yrittäjätiimin ensimmäinen tehtävä. Eri soluilla tai niiden kombinaatioilla on omanlaisensa liiketoimintamallin luomisen prosessi ja näin myös erilaiset politiikkatarpeet.

Ilman toimivia yrittäjäekosysteemejä yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa tuotettu tai opittu tieto ei synnytä uutta liiketoimintaa eikä vakiintunut elinkeinoelämä kykene uusiutumaan. Vastaavasti vakiintuneista yrityksistä pois siirtyvät osaajat, tai yritysten strategioihin sopimattomat teknologiat ja oikeudet, eivät synnytä uusia markkinoita ilman toimivia yrittäjäekosysteemejä. Yrittäjyyttä on sekä vakiintuneiden organisaatioiden sisällä että niiden ulkopuolella ja välissä.”

Ekosysteeminen politiikka edellyttää kokonaisvaltaista politiikkaa, jossa huomio kohdistuu ensisijaisesti ekosysteemien toimijoiden välisiin suhteisiin – ei yksittäisiin toimijoihin.

”Systeemiajattelu edellyttää näkökulman muutosta: siirrytään näkemään maailma ”koneen” tai ”suljetun järjestelmän” sijasta elävänä verkostona, ekosysteeminä. Verkosto on luonnostaan epälineaarinen, ja tämä epälineaarisuus on keskeinen monimutkaisten järjestelmien piirre. Epälineaarisuus edellyttää näkökulman vaihtoa kohteiden tarkastelun sijasta niiden välisiin suhteisiin ja toiminnan kokonaisuuden hahmottamiseen.

Ekosysteemien johtaminen ja niiden toiminnan mahdollistaminen edellyttää uutta
osaamista. Peter Senge et al. (2015) kutsuu tämän osaamisen kokonaisuutta ”systeemijohtajuudeksi”. Systeemijohtajia yhdistää kolme ominaisuutta: kyky nähdä systeeminen kokonaisuus (eikä vain sen osia), kyky mahdollistaa aito keskinäisarviointi sekä kyky siirtyä vanhojen ongelmien ratkaisemisesta uusien tulevaisuuksien yhdessä luomiseen (co-creation).”

yrittäjäekosysteemit VNK2016

Julkinen sektori voi mahdollistaa systeemisen muutoksen – yliopistot houkuttelevat ja kouluttavat globaaleja osaajia

”Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen perinteisin keinoin on vaikeutunut ns. ilkeiden ongelmien (wicked problems) yleistyessä. Markkinoiden dynamiikka ei yksin kykene viemään käytäntöön tarvittavia muutoksia ilman samanaikaisia muutoksia lainsäädännössä, instituutioissa ja infrastruktuurissa. Julkinen sektori voi yrittäj-äekosysteemien edistämisen kautta luoda uudistumisprosesseja, jotka synnyttävät
yksittäisten tuote- ja palveluinnovaatioiden lisäksi merkittäviä rakenteellisia ja käyttäytymismallien muutoksia.

Yliopistojen ja korkeakoulujen merkitys alue- ja paikallistason yrittäjäekosysteemien toiminnalle on myös tärkeä. Monet (joskaan eivät kaikki) tunnetuista ekosysteemeistä ovatkin syntyneet vahvojen yliopistojen ympärille (vertaa esim. Aalto-yliopiston ekosysteemi Suomessa20). Ekosysteemien näkökulmasta yliopistojen merkitys korostuu siinä, että ne houkuttelevat osaavia henkilöitä ja uusia ideoita ja kouluttavat heistä uusia yrittäjiä, asiantuntijoita ja työvoimaa yritysten tarpeisiin. Sen sijaan yliopistojen puitteissa tapahtuvalla tutkimuksen kaupallistamisella on nähty olevan melko rajallinen merkitys ekosysteemien toiminnalle. Tarvitaan siis toimenpiteitä yliopistojen ja tutkimus-laitosten sekä yrittäjäekosysteemien välisten rajapintojen rakentamiseen.”

Ekosysteemien edistämiseen tarvitaan paikallisen tason orkestrointia ja avoimen innovaation alustoja

”Yrittäjäekosysteemit eivät synny itsestään tai yksittäisten irrallisten toimenpiteiden kautta, vaan niiden kehittyminen edellyttää orkestrointia eli eri toimijoiden yhteistyötä, luottamusta, tiedonkulkua ja avoimuutta vahvistavia toimia. Tämä tapahtuu luontevimmin ja konkreettisimmin paikallisella tasolla lähellä ekosysteemin eri toimijoita. Usein orkestrointi tapahtuu ekosysteemin sisäisen työnjaon kautta, mutta
ulkopuolisilla palveluillakin on roolinsa.

Orkestroinnissa tärkeää on erilaisten avoimen innovaation alustojen eli platformien kehittäminen. Nämä alustat voivat olla joko fyysisiä tai virtuaalisia. Sitä kautta julkinen sektori, yrittäjät, yritykset, tiedeyhteisö sekä yhä enemmän myös kuluttajat ja kansalaiset saadaan mukaan. Avoimen innovaation kannalta tärkeitä elementtejä ovat verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen, spinoff-prosessien vahvistaminen, markkinoiden luominen uusille teknologioille sekä tutkimus- ja kehitystoiminta uusien
kilpailuetujen synnyttämiseksi.”

Ekosysteemityökaluja VNK2016

Kaupungeilla ja oppilaitoksilla keskeinen rooli yrittäjäekosysteemin rakentajina – liiketoiminta-ekosysteemit saatava tormäämään paikallisten yrittäjäekosysteemien kanssa

”Kaupungeilla on kaiken kaikkiaan hyvin keskeinen rooli ekosysteemien rakentamisessa. Ensinnäkin kaupungit ovat merkittäviä julkisten hankintojen toteuttajia ja lisäksi ne voivat kaupunkisuunnittelun avulla luoda edellytyksiä paikallisten ekosysteemien rakentumiselle. Myös edullisten tilojen tarjoaminen aloittelevien tiimien käyttöön ja niiden avoimet palvelut edistää ekosysteemien syntyä. Kaupunkien lisäksi myös laajasti eri oppilaitokset (ei vain yliopistot) toimivat paikallisina yrittäjyyden keskittyminä.

Sen sijaan että yrittäjäekosysteemeissä keskityttäisiin vain yleisesti startup-yrityksiin, on tärkeää pystyä tuomaan myös tiettyyn teemaan keskittyvät liiketoimintaekosysteemit mukaan ekosysteemiin. Käytännössä tämä tarkoittaa liiketoimintaekosysteemien (suuryritysten tai muiden ekosysteemin avaintoimijoiden) ja paikallisten yrittäjä-ekosysteemien (esim. Otaniemen ekosysteemi) törmäyttämistä. Keinoja voivat olla esim. hackathon-tapahtumat tai haastekilpailut.”

Julkisen sektorin roolina ekosysteemien kehittämisessä on paikata ekosysteemeissä olevia rakenteellisia aukkoja.

Yrittäjäekosysteemit yhteenveto

Lataa koko selvitys tästä: Yrittäjäekosysteemit kasvun ajurina-julkaistu VNK 11.3.2016

Lehdistötiedote Valtioneuvoston kanslian sivuilta: http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/katsaus-yrittajaekosysteemit-kasvun-ajureiksi?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10616

LISÄTIETOJA

Vesa Salminen (VTM) toimii kehittämispäällikkönä 4FRONT Oy:ssa. Hänen erityisiä osaa-
misalueita ovat arviointi ja elinkeino-ja innovaatiopolitiikka, erityisesti startup-ja kasvu yritykset ja yritystuet. Vesa valmistelee myös arviointiin liittyvää väitöskirjaa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakouluun. 4FRONT on asiantuntijayritys joka tarjoaa palveluja elinkeino-ja innovaatiopolitiikan päätöksenteon tueksi. Vesan lisäksi hankkeessa ovat4FRONTista mukana myös Kimmo Halme, Kristiina Lähde, Helka Lamminkoski ja Valtteri Härmälä. Lisätietoja: www.4front.fi, vesa.salminen(at)4front.fi
Kari Mikkelä (DI) toimii vastaavana tuottajana Urban Millissä. Hän on käynnistänyt lukuisia julkis- yksityisiä (PPP) kumppanuushankkeita sekä työskennellyt kansainvälisille ja kotimaisille yrityksille, yliopistoille ja julkisille toimijoille. Karin osaamista ovat innovaatioekosysteemit, osaamisen yhteisöt, palveluiden mahdol listaminen digitaalisesti sekä liiketoimintamallien ja –verkostojen luominen ja kehittäminen. Kari on toiminut 25 vuotta eurooppalaisten ekosysteemien kehittäjänä eri rooleissa mm. käyttäjänä, tutkijana, kehittäjänä, konsulttina, kouluttajana,yrittäjänä ja strategina. Urban Mill on yli 40 startup-yrityksen verkoston kotipesänä toimiva avoin innovaatioalusta, osaajayhteisö ja ekosysteemipalveluiden tuottaja. Karin lisäksi hankkeessa ovat Urban Millistä mukana myös Lars Miikki ja Toni Pienonen. Lisätietoja: www.urbanmill.org, kari.mikkela(at)urbanmill.fi

 

Katsaus on osa selvityshanketta ”Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat”, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden (2015) selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen loppuraportin on määrä valmistua kesäkuussa 2016.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja: Tuija Ypyä (neuvotteleva virkamies, varatuomari) työskentelee työ- ja elinkeinoministeriön elinkeinoosastolla, jonka vastuulla on startup- ja kasvuyrityspolitiikka. Tuijalla on pitkä kokemus elinkeinoelämän, yritys-maailman ja julkishallinnon rajapinnasta ja sen dynamiikasta toimiessaan TEM:ssä ja Tekesissä kansainvälisen juridiikan erityisasiantuntijana monissa koti-ja ulkomaisissa hankkeissa sekä Suomen edustajana kansainvälisissä organisaatioissa. Yhteystiedot: tuija.ypya(at)tem.fi

 

VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINTA

Lue loppuun

Wärk ry järjestää Suomen ensimmäisen kansainvälisellä Maker Faire-konseptilla toteutetun Espoo Mini Maker Fairen 17.-18.10.2015 Otaniemessä Urban Millissä ja Aallon Design Factorylla, paikalla on 50 värkkäysprojektia.

Sitran blogi: http://www.sitra.fi/blogi/tulevaisuus/maker-kulttuurissa-vertaisuus-ja-avoimuus-ovat-oppimisen-kayttovoimia
”Maker-kulttuurissa (suomeksi värkkäämisessä) tai itse tekemisen kulttuurissa painotetaan tekemisen ja kokeilemisen kautta oppimista. Tähän kuuluu vahvasti epämuodollinen konteksti, jonkinlainen harrastajayhteisö ja vertaisiltaan oppiminen. Tärkeänä tekijänä on leikkimielinen asenne ja uudella teknologialla leikittely sekä käytännön projektien kautta kokeileminen mihin kaikkeen uudet laitteet todellisuudessa taipuvat.”

”Maker-kulttuurin gurun, Mark Hatchin kirjoittamat maker-kulttuurin teesit kääntyvät vapaasti: värkkää – jaa – anna – opi – varustaudu – leiki – osallistu – tue – muuta. Nämä teesit Hatch kehottaa jokaista muokkaamaan ne sopivaksi itselleen.”

”Suomalaisessa maker-kulttuurissa on tyypillistä oman teknologisen pystyvyyden kehittäminen ja osaamisen jakaminen. Vertaistuella vahvistetaan yksilön yrittämistä. Värkkääjät tsemppaavat toisiaan, auttavat hankalien paikkojen yli ja jakavat parhaita käytäntöjä. Yhteisö vahvistaa yksilön sosiaalista pääomaa sekä levittää osaamista. Sosiaalinen ympäristö voi olla virtuaalinen tai fyysinen, kuten hacklabit, joita Suomesta löytyy kymmenestä kaupungista.”

”Jakaminen ja avoimuus ovat keskeisimpiä tunnusmerkkejä, jotka kertovat, että nyt on kyseessä nimenomaan maker-kulttuurin asenne. Jakaminen ja uuden teknologian helpompi saavutettavuus on auttanut tee-se-itse-tekemisen nopeaan valtavirtaistumiseen. Lähes kuka tahansa voi dokumentoida oman projektinsa alusta loppuun ja jakaa oppimansa sekä parhaat käytännöt selkeällä ääniraidalla ja hyvällä kuvanlaadulla yhteisössään muille kiinnostuneille. Kun muut näkevät projektin, he voivat oppia siitä, innostua ja kehittää sitä edelleen oman näkökulmansa lävitse. Tekeminen ja oppiminen ei ole koskaan valmista, mikä ruokkii ilmiötä eteenpäin.”

Espoo Mini Maker Faire 17.-18.10.2015 Otaniemessä Design Factoryssa ja Urban Millillä. Mukana on 50 värkkäysprojektia. Tervetuloa!

Mahtava Espoo-päivä 29.8.2015 Urban Millillä! Parisataa innovaatiopuutarhuria paikalla!

Kaikki Urban Millin tapahtumapisteet: http://tag.urbanmill.org/tag/16445?a

Lasten Espoo Mini Maker Fairen pisteessä tehdyt videot löytyvät täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCobGflPwbwGBvOlAW3qwaZw

Mini Maker Faire Espoo 17.-18.10.2015 Urban Mill & Aalto Design Factory

Mini Maker Faire Espoo 17.-18.10.2015
Design Factory ja Urban Mill, Lämpömiehenkuja 3 ja 5, Espoo

Mini Maker Faire juhlistaa tee-se-itse -kulttuuria ja kaiken maailman värkkääjiä!
Maailmaa valloittanut maker-kulttuuri on vilkasta myös Suomessa ja on aika järjestää ensimmäinen kansainvälinen, koko perheen tapahtuma Mini Maker Faire. Otaniemessä sijaitsevat Design Factory ja Urban Mill täyttyvät värkkääjistä eli tekijöistä (englanniksi makers) viikonloppuna 17.-18.10.2015.

Maker Faire (www.makerfaire.com ) on koko kansan tapahtuma, jossa esitellään monimuotoisesti tee-se-itse -kulttuuria värkkäyspisteiden, työpajojen, keskustelujen, tietoiskujen ja performanssien kautta. Tapahtuma on innostumisen, uskaltamisen, oppimisen, käsillä tekemisen ja osaamisen jakamisen suurta juhlaa – yleisötapahtuma, joka liikkuu tieteen, taiteen ja teknologian rajapinnassa. “Maker Faire -tapahtumaa tekemällä haluamme tuoda suomalaiset värkkääjät osaksi kansainvälistä liikettä” kertoo Wärk ry:n puheenjohtaja Laura Uusitalo.

Tapahtuman tavoitteena on tarjota noin 100:lle värkkääjälle tilaisuus esitellä intohimoisen tekemisensä hedelmiä ja osaamistaan sekä antaa noin 2000:lle kävijälle mahdollisuus kokeilla ja innostua uusista asioista. Tänä vuonna vielä kohtuullisen kokoinen Mini Maker Faire on tarkoitus järjestää useamman kerran ja kasvattaa täysimittaiseksi Maker Faireksi.

Tekijöitä/värkkääjiä tapahtumaan haetaan avoimella Open call -lomakkeella elokuusta alkaen. Mukana ovat jo Suomen Hacklabit, Trashlab ja Kaupunkiverstas.

Yhteistyökumppaneina vuoden 2015 Mini Maker Faire -tapahtumassa ovat Aalto yliopisto, Urban Mill, Sitra ja Yle.

Järjestäjänä toimiva Wärk ry on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ja vahvistaa luovuutta, kekseliäisyyttä ja kokeiluja tee-se-itse -kulttuurin kautta. Yhdistys  ja sen jäsenet ovat olleet järjestämässä WÄRK:fest yleisötapahtumaa vuosina 2012 ja 2013.

Lisätietoja:

Pauliina Jalonen, tapahtumatuottaja, pauliina.jalonen(at)gmail.com, 040-8488 753

Sami Oinonen sami.oinonen(at)gmail.com, 0400-225475

www.espoomakerfaire.fi, twitter: @espoomakerfaire

https://www.facebook.com/espoomakerfaire?fref=ts


**************************
Pauliina Jalonen
verkostokoordinaattori
Otavan Opiston Osuuskunta
045 8732828 <tel:045%208732828>

Innovation Garden grown EntoCube wants to end world hunger

From: http://www.espooinnovationgarden.fi

EntoCube farms insects in Espoo Innovation Garden for human consumption. Their container can hold up to hundreds of thousands of house crickets.

In the heart of Espoo Innovation Garden in Otaniemi, in the backyard of Startup Sauna and Urban Mill stands the budding innovation by the Espoo-based company EntoCube. The shipping container, which is hot and humid inside, is buzzing with insects. EntoCube’s goal is to end world hunger.

”Protein, iron, vitamins”, lists of Perttu Karjalainen, one of the young founding members of EntoCube. Insects are nourishing food.

”They are a local, economical and ecologically sustainable source of nutrition”, assures Karjalainen.

”We farm insects in a transferable container without water, soil or long supply chains. The food is produced close to the consumer. In the cube the crickets are safe from nature’s extremes, such as droughts and floods.”

Feeding the crickets is economical because they live off a student restaurant’s left-over salad and vegetable peels.

”The cube also has communal and social importance because it creates jobs for the locals”, adds Robert Nemlander, Karjalainen’s colleague, to the list of the positives of the insect cube. Feeding, cleaning, and sorting insects in different developmental stages has to be done daily.

Farming the original population shipped through Europe from Holland to Espoo had its obstacles, but through experimenting and learning the production has started to flow.

”At the moment we have about 100,000 specimens in the cube. At its full capacity the cube can produce five kilogrammes of food per day”.

The orders have already started to come in. The first containers EntoCube will deliver to its customers in the Nordic countries and in the Baltics, but the main target countries are in Southeast Asia, where, according to the EntoCube crew, the house cricket is already a traditional delicacy and source of nutrition.

The business is anticipating a boost from Startup Sauna’s spring programme, which the founders of EntoCube have been part of for a few weeks now. Their company was one of the fourteen lucky applicants that were chosen to the programme out of 500 hopefuls. The start-up programme participants are coached by dozens of experienced serial entrepreneurs and experts in different fields.

The young entrepreneurs believe that there will be a market for their product.

”Even in the Western world there could be an insect cube in the backyard of every restaurant”, Karjalainen envisions as he heads off to plan the upcoming cricket barbecue – a grill party with insect delicacies.

www.entocube.com

Product Design Gala tomorrow 22.5.2015 at Design Factory and Urban Mill!

Date/Time:
Date – 22/05/2015
09:00-17:00

Presentation Day 21.5. 2015 video stream from 10 am to 5 pm: http://livestream.com/accounts/6845410/events/4065595

Location:
Aalto Design Factory & Urban Mill

Welcome to the Product Design Gala 2015!

Are business, design, engineering or innovations close to your heart? Would you be interested to see what an interdisciplinary team can accomplish in a year together with industry partners and university mentors?

We welcome you to fall in love with the results of our interdisciplinary Product Development Project -teams in the Product Design Gala on May 22th at Aalto Design Factory & Urban Mill!

The student teams from Aalto University have been working hard for the whole year to complete their design challenges given by industrial companies and other collaborating parties. In the public exhibition you’ll have the possibility to get familiar with the teams as well as with their amazing prototypes.

This year the teams were sponsored by the following companies: ABB, Airbus, Audi, City of Espoo, Comnet/Ericsson, Fortum, GE Healthcare, Innovamo, KONE, Konecranes, Lindström, Norpe, Stalatube, Unicef, Valmet and Wärtsilä.

In addition, we have three student teams working on their own ideas and pursuing their dreams: All Terrain Skateboard, Yonder and Duckter.

Welcome!

Schedule of the day
09.00    Doors open – the exhibition starts!
13.00    Selected presentations @Stage
17.00    The exhibition ends.

Facebook event

https://www.facebook.com/events/1589240894655967/

On Twitter

#pdpgala15

Projects 2015

http://pdp.fi/product-design-gala/

TEAMS AT URBAN MILL

Team Sisu (GE Healthcare)

In intensive care unit patient’s critical parameters, like the pulse and ECG are being constantly monitored. However, a vast amount of cables is needed and these cables hinder the work of nurses. GE Healthcare is tackling this problem by developing wireless patient monitoring. Team Sisu has helped GE by designing the battery management system. By following the user-centric design process, we defined the system requirements from the nurse’s point of view and went through iterative prototyping cycles to develop a best charging solution for challenging hospital environment.

m_cubed (Konecranes)

m_cubed aims at eliminating the stress felt by nurses and hospital logistics employees. The material flow in hospitals is almost immeasurable and delivery of goods and restocking is part of daily routines. For various parties it means that their valuable time is used inefficiently. Team m_cubed introduces a solution for logistics of the future in order to minimize haste, frustration, time and money spent. The automated system includes a fully functional delivery and auditing for material flow inside the hospital. The system is based on world-leading technology by Konecranes, ensuring quality, convenience and reliability.

KIDE (Norpe)

We are busier than ever. Due to this, demand for convenience food is on the rise and now is the time to respond to this demand. Team KIDE designed and built a prototype of the next generation plug-in cabinet for convenient retailing of refrigerated food products. We want to offer a base for the creation of a wider convenience concept for a variety of food retailing solutions. We offer convenience in every part of the chain, starting from the storeowners to machine operator and maintenance worker, all the way to the end customer, you.

Team Konstructor (KONE)

Constructing high-rise buildings is demanding. Problems related to different construction site flows (e.g. material, people and waste) tend to multiply as a building gets higher. Thus in our rapidly urbanizing world, the efficiency of vertical transportation at high-rise construction sites is becoming ever more important. Team Konstructor believes that empowering construction workers to make smarter decisions within the vertical transportation system of a construction site, is the key to easing many of the current problems. Our concept is a “smart panel” providing workers with real-time information on the elevator system and a straightforward platform for communication. It has the potential to transform the way elevators are being used at construction sites today – eventually allowing workers to wait less and work more.

Team Satisflying (Airbus)

We, the Team Satisflying set off to tackle hand luggage management on short-haul flights. The challenge is grand: there is great demand for ever better and more versatile solutions to conveniently store luggage and fit passengers in a highly technical and very limited space. The journey has been long and full of hardship, yet rewarding and filled with learning. In the end it’s all about people and finding clever ways to affect passenger behavior. Our demonstration at Urban Mill enables you to experience what might be the future of a smarter and more satisflying air passage.

Duckter (new venture)

Ducter is a product designed for hunting training without ammunition. Attached to the gun it calculates distance and velocity of the aimed object. With the help of a camera, it indicates how well the shot would hit the target. The result is shown in the LCD display, in order to help hunters to improve their aiming skills. No more those frustrating situations when one misses the target but apparently does not understand why. So whether you are a current or potential hunter, now is the time for Duckter, the best personal trainer for hunting!

TeaMetro (City of Espoo)

Our goal is to create a memorable and superior user experience at the new Aalto University metro station. The Aalto metro station will attract new businesses, services, and generate the buzz of a living city to the area. We want to give the visitors to Otaniemi an experience; that they have entered an innovative and exhilarating location, where science, art and economy blossom in a multinational environment. Our concept will bring the community together, be a catalyst for conversation, and offer a beautiful, innovative, and constantly changing visual experience to the Aalto station user.

Driven11, (Wärtsilä)

Driven11 is all about boosting the power plant construction work. Our product is a task assignment and instruction giving system used on a tablet. At the moment, many of the challenges faced by Wärtsilä power plant construction sites are related to communication. Same tasks are assigned many times and instructions aren’t updated or understood correctly. This happens because the workers come from different backgrounds and there is no efficient way of sharing tasks and giving instructions. With the help of our product, the construction work is made smoother and more effective, which will save a lot of time and money.

TEAMS AT THE YARD

Ideators (Stalatube)

Stainless steel is an often misunderstood material and its advantages stay in the shadows even though it has several benefits, which shine like the stainless steel itself. By being 100% recyclable, having a low lifetime costs and excellent material properties that can withstand harsh environments, stainless steel is a really ecological and cost-effective alternative to be considered. Since October 2014 onwards, Ideators have been ambassadors of stainless steel. We have developed a modular wind measurement mast, which appropriately showcases the different benefits of using stainless steel hollow sections.

Into The Box (Valmet)

Shipping paper machine rolls to the other side of the world is common in paper machine industry. However, transporting such large objects is expensive, requires heavy machinery, and firm enclosure for safe travel. The task of the project “Into the Box” is ambitious – decreasing shipping costs of paper machine rolls into one third by replacing open top containers with standard containers in paper machine logistics. For reaching this objective, we have developed a solution for loading and unloading heavy objects into the standard containers. Our device is cost efficient, electricity free, and can be operated by one person. It is safe and reliable to operate also in coarse conditions.

Bouycast (Comnet & Ericsson)

In our world, connectivity is all around us. When we are immersed in nature it is hard to stay connected. The objective of Bouycast is to provide you connectivity even in the most extreme conditions. The solutions provide the capability to drop messages, images, and tags on a self-sustainable router, which holds your message until it reaches its destination. It arrives as an eco-friendly DIY kit, so you can build your own device. The modularity of the devices allows you the freedom to customize the final outcome. With Bouycast, you can have your own network wherever you want.

Walulululu (Unicef)

Have you ever stepped in dog poo? The students in Ugandan primary schools step in poop and pee every time they visit a dry toilet – without shoes! That’s where they catch infections, get sick and start missing school. Together with the locals, Team Walulululu has developed a product that makes the dry toilets easier to clean, creating a safer and healthier environment for the children. It’s all about participation and empowerment!

Yonder (new venture)

Nature is a place for adventures and exploration. But it’s no fun without the right gear. Yonder is a try-out service for high-quality outdoor gear. We provide an easy access to the most innovative and durable outdoor products. You can test them in real conditions and find the right ones for your needs. We encourage smart spending, sustainability and discovering nature in a fun way. We believe everyone should have an easy access to the outdoors – to balance today’s busy lives in the city by having awesome adventures in the wild. Our mission is to lower the barrier between man and nature.

TEAMS AT DESIGN FACTORY

Team Sharium (Audi)

Sharing & Premium are certainly not the typical match. Team Sharium is all about bringing these two together and defining the bright future of premium car sharing. Our focus is on solving the hardware challenges of a premium car sharing vehicle. The goal has been to find the best ways to design the hardware in a premium way, while the nature of usage is changing. Multiple users and their personal needs, customizing, durability, premium feel and the variety of usage purposes have been the guiding stars of our concept development. Sharium is presenting the new way of premium driving – come and share the experience with us!

Everywear (Lindström)

Think about construction workers who commute between different working locations – their locations can change several times per month! Nowadays the mobile workforce has become a growing industry trend. This creates difficulties in managing their workwear. That is why Lindström asked Team Everywear to develop a new service concept to meet the requirements of mobile customers. The key to success was to define our customers and to understand their needs. Based on these factors, we created a concept to better serve the mobile workers. Our team focused on a clearly defined customer segment and how they could get clean workwear easily – everywhere.

Supear (Fortum)

Did you forget your keys at home today? Now it’s too late to notice, isn’t it? With Item Reminder the probability of such irritation is so close to zero as it can be. Using it is simple: attach tags to your essentials like your keys or wallet. When leaving home, Item Reminder lets you know if you actually have them. It is especially designed for urban apartment dwellers and their hectic lifestyle. Item Reminder does not feel like yet another piece of technology in your home: it is a smooth part of your daily routines, just like putting on your shoes. Forget the extra stress, Item Reminder’s got your back.

Conn Artists (ABB)

Many modern ships utilize Azipod propulsion systems. Unlike the traditional thruster units, they can rotate 360 degrees with the advantage of higher degree of energy efficiency and maneuverability of the ship. Our mission is to make the conning of Azipod powered ships even easier and more precise. This covers optimizing the quantity and display of information on the bridge, implementing fine and accurate commands and the simultaneous control of multiple Azipods. Finally, the introduction an ergonomic, intuitive and beautiful interface was a strong motivator for this great team. We are proud to demonstrate a new ship control and console interface that will be revolutionary.

AT Skate

Team AT Skate has worked on different approach to skateboarding. AT Skate’s goal was to combine electric skateboards and off-road mountainboards. It’s hard to find rigid structures and electrics in small size that are compatible for rougher use. After all, the goal is to make the board light and safe to use. Solution brings together composites, aluminium alloy, high voltage and off-the-shelf electronics. What’s even better, our team went for two different approaches, first for more complex prototype and later for simpler one to make sure that all possibilities were used.

Togapix (Innovamo)

Togapix’s mission is to link world of art exhibitions with digital world so that anyone with Internet connection and mobile phone can access the art and feel more connected to it. First, we help people to plan a visit to an art exhibition. Second, an engaging, interactive experience is created for the visitors. Finally, while they are leaving, visitors can take the best memories with them. The visitor can simply tap NFC tags placed next to artwork in an exhibition with their mobile to get additional information. Moreover, the application’s functionality includes searching for latest exhibitions, matching with visitors’ interests, sharing the favorite art with friends, and connecting with artists.

ME310

ME310 is an academic year long productand service development course, concentrating in practice-based learning.

Master level engineering, design and business students from Aalto University form a global team together with students from an international partner university.

Following the Stanford design process, the interdisciplinary team takes on a real-life design innovation challenge, brought forward by corporate sponsors.

As a result, after extensive research, prototyping and user testing the team proposes a system level solution which is demonstrated and presented with a functional proof-of concept prototype at the Stanford Design EXPE in June.

Team DataSam – Tracking assets in hospitals, Team Bosch – Services for autonomous vehicles, Team EMN – Charging solutions for electric buses

Kumppanimme Business Arena Oy konseptoi Jyväskylään uuden yrittäjäyhteisön: Crazy Town Oy ja Technopolis Oy yhteistyöhön!

Crazy Town -yhteisön sisältöjä ja palveluita tuottavat Business Arena Oy ja Villinikkarit Oy. Technopolis Oyj tarjoaa tilat ja toimintaympäristön. Urban Mill auttaa YhteistyökumppaniNA yhdistämään Otaniemen kehitysympäristöön Espoossa.

Technopolis Oyj ja Crazy Town Oy perustavat asiantuntijayrityksille ja -tiimeille tarkoitetun kasvuyhteisön Jyväskylään. Innova 2 -rakennuksen uudet 600m² kokoiset Crazy Town -tilat avautuvat kesäkuussa 2015. Haku tiloihin on nyt avoinna – paikkoja on tarjolla 1 hengen yrittäjästä yli 5 henkeä työllistävään vakiintuneeseen yritykseen, joka haluaa hakea yhteisöstä voimaa.

Yksityisomisteinen jyväskyläläinen Crazy Town on Suomen vanhin co-working -ympäristö, joka on vuodesta 2002 lähtien auttanut yli 100 yritystä kasvuun. Crazy Town -yhteistyö on Technopolikselle uusi avaus kasvaville markkinoille – pienten asiantuntijayritysten ja -tiimien kohderyhmään.

”Technopolis tarjoaa erinomaisen toimintaympäristön. Crazy Town tuo vuorostaan mukaan yhteisöllisen yrityskehittämisen alustan”, kertoo Mikko Markkanen, Crazy Townin hallituksen puheenjohtaja. ”Uusi konsepti niin tätä päivää kuin voi olla.”

Technopolis hallinnoi ja operoi viidessä maassa 20 toimistokampusta, joissa toimii yhteensä 1 700 yritystä ja yhteisöä. Technopolis-verkosto antaa mahdollisuudet kasvaa verkoston sisällä löytämällä siitä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

”Tärkeimpiä tekijöitä ovat yrittäjien liikeideat, työ ja muut panokset. Kuten elämässä yleensä, yhteisen tien ensimmäinen asia on yhteiset tavoitteet. Meillä on täysin yhteneväiset tavoitteet Crazy Townin kanssa eli auttaa yrityksiä kasvamaan ja menestymään. Crazy Town ja Technopolis on alusta jolla tuota kasvua luodaan”, kommentoi Technopoliksen Jyväskylän aluejohtaja Samuel Koivisto.

Erikokoisille yrittäjille, yrityksille ja tiimeille tarkoitetut jäsenpaketit pitävät sisällään erilaisia ominaisuuksia. Yhteisön tuki sisältää muun muassa kokemusten ja tiedonvaihtoa. Yrityskehittäminen kehittämisen työkaluja, kehittämiskartoitusta sekä yritysten ja yrittäjien sparraamista. Alustana toimivat yhteydet eri korkeakouluihin Suomessa ja Technopolis-verkoston sisällä. Jotta toiminta olisi helppoa, kaikki on järjestetty avaimet käteen periaatteella – huonekalu, siivous, tietoliikenneyhteydet, aulapalvelut on järjestetty puolestasi.

”Crazy Townissa et koskaan ole yksin, vaikka olisit yksinyrittäjä”, tiivistää Markkanen. ”Yhteisö on luonnollinen jatkopolku esimerkiksi Jyväskylän Yritystehtaasta ponnistaville aloittaville yrityksille.”

Alussa uusi Crazy Town keskittyy yritysten ja yrittäjien palvelemiseen. Syksyllä 2015 käynnistyvät ekosysteemipalvelut tarjoavat suomalaisille oppilaitoksille, tutkijoille ja julkisille kehittäjille kohtaamispaikan yritysten ja yrittäjien kanssa innovaatioiden välittämiseksi.

LISÄTIETOA

Mikko Markkanen
Crazy Town Oy, hallituksen puheenjohtaja
mikko.markkanen(at)businessarena.fi
puh. 040 758 8712


Samuel Koivisto
Technopolis Oyj, Jyväskylän alueen liiketoimintajohtaja
samuel.koivisto(at)technopolis.fi
puh. 046 870 0220

Crazy Town on jyväskyläläinen yksityisomisteinen yritysten kasvuyhteisö, joka on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Yhteisön tarkoituksena on toimia kehitysalustana jäsentensä liiketoiminnalle. Tässä tärkeässä roolissa ovat muun muassa jäsenten toisilleen antama vertaistuki ja toisilta oppimisen tilanteet.  Yhteisön sisältöjä ja palveluita tuottavat Business Arena Oy ja Villinikkarit Oywww.crazytown.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. www.technopolis.fi